تاریخ: ۱۳۹۱/۲/۲۷
ارتباط با طبیعت با پرورش گل وگیاه
تحقیقات نشان داده نه تنها گلها وگیاهان بر احساسات درونی افراد بلکه بر رفتار اجتماعی و برونی افراد نیز اثر مثبت می گذارند.
در واقع انسانها با پرورش گل وگیاه نه تنها تمرین ارتباط با طبیعت می کنند بلکه موفق به تقویت فطرت زیبایی پرستی خود می گردند. استرس های روحی و فشارهای اجتماعی جوامع پیشرفته و صنعتی را می توان با حضور و پرورش گل وگیاه خنثی نمود.

در حقیقت انسانهای با ذوق، همزمان با درک نیازهای پرورشی گل وگیاه ( بسترمناسب،آب، نور، تغذیه، مبارزه با آفات و بیماریها) تمرین درک رابطه دوستانه و محبت آمیز با طبیعت الهی را تجربه می کنند.

که در نهایت منجر به سلامتی روحی و جسمی آنان می شود. لذا بر ماست که در حد امکانات محیط زندگی خود نسبت به پرورش گل به فرزندان و سایر اطرافیان خود در ایجاد محیطی سالم و با نشاط بکوشیم.