تاریخ: ۱۳۹۱/۳/۳۱
اشتراک هفتگی گل روی میز
طی تحقیقات و بررسی های بعمل آمده توسط کارشناسان کمتر از 3 % از شرکتهای تجاری و موسسات ایرانی از گل های طبیعی در محیط کاری خود استفاده مینمایند و این در حالی است که امروزه در کشورهای پیشرفته و صنعتی جایگاه گل در محیط کار بسیار چشمگیر و جزء اصل موفقیت هر مجموعه ای قلمداد میشود.
نوسانات پایدار در بیکاری ,بهره وری , اعتماد مشتری وسایر فاکتورهای مهم اقتصادی، مشاغل مختلف را اجبار میکند که یک استراتژی صحیح را برای باقی ماندن در بازار رقابت بکار گیرند

بر طبق تجربیات کاری، یکی از کلید های اصلی رسیدن به سطح رقابت در اقتصاد مدرن این است که درک درستی از تأثیر شادی در نیروی کاری فعال داشته باشیم

در این بررسی ها مشخص گردید که شرکتهای تراز اول دنیا به این اصل دست یافته اند که وجود گل در محیط کاری باعث ایجاد انگیزش و راندمان چشمگیر کار در بین کارکنان و ایجاد بستری مناسب در راستای جلب اعتماد مشتریان میگردد و این اصل، برای دستیابی به مرزهای رقابتی، بسیار کلیدی و تاثیر گذار میباشد