تاریخ: ۱۳۹۱/۴/۹
آثار رواني هديه‌دادن
هديه چه به صورت مادي باشد و چه معنوی، اثرات رواني زيادي هم بر فرد هديه دهنده و هم هديه گيرنده دارد

. زيرا فرد هديه دهنده به اين ارزش معنوي در ذات خود رسيده است كه اكنون وقت قدرداني، تشكر و احساس و ابراز همدلي و درك متقابل است و در عوض فرد هديه گيرنده نيز به ارزش معنوي آن پي خواهد برد. محققی در اين باره مي‌گويد: «به طور كلي زماني كه فرد هديه گيرنده با دريافت هديه به اين نتيجه مي‌رسد كه براي طرف مقابلش مهم و ارزشمند است.فرد هديه گيرنده احساس می كند كه با نوع هدیه ای كه ديگری به او داده است، ارزش و قدر و منزلتش از سوی فرد هديه دهنده درك شده است