برای شام تره فرنگی بخورید
<img class="img-responsive pull-left newsDetailImage" src="plant/newsimages/NAP20..


منبع: http://www.nargil.online/~/News.aspx?Id=8042&cid=63721

توسط گلستان

گلستان عبدی