بزرگترین فرش سرگل خاورمیانه در محلات


بزرگترین فرش سرگل خاورمیانه در محلات


منبع: https://www.mehrnews.com/photo/5634985/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA

توسط گلستان

گلستان عبدی