بهشت گلابگیری در روستای منجیر کجور – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

بهشت گلابگیری در روستای منجیر کجور

کجور – عطر گل محمدی از مزرعه کوچک و باصفایی در روستای کجور نوشهر در همه جای ایران پیچیده و مسافران زیادی را به منطقه کشانده است. به بهشت گلابگیری برویم.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6125405/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%AC%D9%88%D8%B1

توسط گلستان

گلستان عبدی