مازندران قطب تولید گل و گیاه در کشور


توسعه کشت گل وگیاه و توجه به احداث گلخانه‌ها در مازندران برای دست یافتن به اشتغال وبهره‌مندی از شغلی متناسب با زیست بوم وطبیعت استان،این بخش را به ظرفیتی ناب در حوزه اشتغال ‏‏تبدیل کرده است.


منبع: https://www.mehrnews.com/photo/5510995/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط گلستان

گلستان عبدی