مزرعه آفتابگردان در اراک


برگ‌های زیبای آفتابگردان در این فصل زیبایی خاصی به برخی از مناطق استان مرکزی بخشیده‌اند.


منبع: https://www.mehrnews.com/photo/5879141/%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9

توسط گلستان

گلستان عبدی