گیاهی مؤثر برای متوقف کردن سلولهای سرطانی

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان گفت: موسیر ایرانی از گیاهان اندمیک کشور است.
<a href..


منبع: http://www.nargil.online/~/News.aspx?Id=8050&cid=68192توسط گلستان

گلستان عبدی