بازار گل و گیاه اصفهان در آستانه عید نوروز


بازار گل و گیاه اصفهان در آستانه عید نوروز


منبع: https://www.mehrnews.com/photo/6058199/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2

توسط گلستان

گلستان عبدی