برداشت گل شب‌بو


برداشت گل شب‌بو


منبع: https://www.mehrnews.com/photo/5734962/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%D8%B4%D8%A8-%D8%A8%D9%88

توسط گلستان

گلستان عبدی